นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน​

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง https://webdesign.geniusgraphic.com  จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

https://webdesign.geniusgraphic.com  จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม https://webdesign.geniusgraphic.com  จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง webdesign.geniusgraphic.com  ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง webdesign.geniusgraphic.com และส่งมาตามที่อยู่ของบริษัท จีเนียสกราฟฟิค จำกัด  807/233 ม.8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนจดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ อีเมล : [email protected]​, [email protected] ของ https://webdesign.geniusgraphic.com

ช่องทางที่ 3 ติตต่อผ่านทาง เว็บไซด์

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซด์ https://webdesign.geniusgraphic.com  โดยสามารถกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือ สอบถามโปรโมชั่น คลิกแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องร้องเรียน อยู่ด้านล่างขวามือหน้า เว็บไซด์ https://webdesign.geniusgraphic.com

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของท่านลูกค้า ท่านลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ท่านสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973(สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)
อีเมล : [email protected]
เว็บไซด์ : www.dbd.go.thDepartment of Business Development563 Nonthaburi Road 1 Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000Tel. 0-2547-5960 Fax. 0-2547-5973(Department of e-Commerce)
E-mail : [email protected] : www.dbd.go.th